ผลการทดลองใช้ DS-1

 

ผลการใช้จริงในฟาร์มสุกร

 

ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ (สุกรอนุบาล)

อัตราการตายและคัดทิ้ง ( % )

 

อัตราการเจริญเติบโต ( ADG )

 

อัตราแลกเนื้อ ( FCR)

 

สรุป ผลการใช้ DS-1 ( สุกรอนุบาล )

 

ผลกำไรที่ได้ต่อลูกสุกร 1 ตัว ( บาท )

 

หมายเหตุ :  การทดลองข้างต้นเป็นการทดลองใช้ DS-1  4 การทดลอง ใน  4 สภาวะแวดล้อม ดังนี้

                   T 1 : ฟาร์มในเขตภาคใต้, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 600 ตัว

                   T 2 : ฟาร์มในเขตภาคกลาง, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 500 ตัว

                   T 3 : ฟาร์มในเขตภาคเหนือ, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 260 ตัว

                   T 4 : ฟาร์มในเขตภาคตะวันตก, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 800 ตัว

เมื่อ C = Control คือสุกรกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ  , T = Treatment คือสุกรที่ได้รับอาหารผสม DS-1

 

ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ (สุกรขุน)

ค่ายาฉีดและยาผสมอาหาร ( บาท/ตัว )

 

อัตราการตายและคัดทิ้ง ( % )

 

อัตราการเจริญเติบโต  ( ADG)

 

อัตราแลกเนื้อ  ( FCR)

 

สรุป ผลการใช้ DS-1 ( สุกรขุน )


 

ผลกำไรที่ได้ต่อสุกร 1 ตัว ( บาท )

 

หมายเหตุ :  การทดลองข้างต้นเป็นการทดลองใช้ DS-1  3 การทดลอง ใน  3 สภาวะแวดล้อม ดังนี้

                   T 1 : ฟาร์มในเขตภาคตะวันตก, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 7,000 ตัว

                   T 2 : ฟาร์มในเขตภาคตะวันตก, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 4,600 ตัว

                   T 3 : ฟาร์มในเขตภาคตะวันตก, จำนวนทดลองรวมกลุ่มละ 5,800 ตัว

เมื่อ C = Control คือสุกรกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ  , T = Treatment คือสุกรที่ได้รับอาหารผสม DS-1