ผลการทดลอง

ผลการทดลอง

          ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest ได้ผ่านการทดลองมาจำนวนหลายครั้ง จากฟาร์มหลายฟาร์มทั้งฟาร์มขนาดกลางระดับ 500 - 5,000 แม่ จนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่สุกรมากกว่า 5,000 - 10,000 แม่ และมีสุกรขุนที่ผ่านการทดลองจำนวนนับหมื่นตัว ซึ่งผลการทดลองก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือ ช่วยอัตราการกินได้ของลูกสัตว์(Feed Intake) เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ลดอัตราการแลกเนื้อ (FCRX) และยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง (FCG) ได้เป็นอย่างดี

 

          นอกจากนี้  ยังมีการทดลองให้ผู้ใช้เห็นตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้สินค้า โดยเปรียบเทียบกับสินค้าเดิมที่ใช้อยู่ โดยจะทำการทดสอบอย่างง่ายๆด้วย วิธี Biuret Test ซึ่งวิธีนี้เป็นการทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest มีปริมาณโปรตีนที่มีโมเลกุลที่มีขนาดเล็กในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งจะทำให้สัตว์สามารถนำคุณค่าทางอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้ดีกว่า


ตัวอย่าง การทดลองของฟาร์มหนึ่งในหลายๆฟาร์มที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest ในอาหารลูกสุกร

การทดลองนี้แบ่งกลุ่มสุกรเป็น 4 กลุ่มจากสุกร 201 ตัว ตามน้ำหนักหย่านมเฉลี่ย คือ

 

กลุ่ม A และ B มีน้ำหนักหย่านมเฉลี่ย 7.42 และ 6.40 กก. ตามลำดับ (หัวหมู)

กลุ่ม C และ D มีน้ำหนักหย่านมเฉลี่ย 5.32 และ 3.94 กก. ตามลำดับ (หางหมู)

จำนวนวันเลี้ยง 47 วัน 

 

ผลการใช้ B-Soy Digest ในอาหารสุกรอนุบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการทดลองจะเห็นว่า

 

          ในกลุ่ม A มีการกินได้เฉลี่ย 548.09 กรัม/ตัว/วัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 474.47 กรัม/ตัว/วัน และอัตราการแลกเนื้อ (FCR) 1.1552 และ กลุ่ม B มีการกินได้เฉลี่ย 539.57 กรัม/ตัว/วัน  และอัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.1697 จะเห็นว่าสุกรในกลุ่ม A  และ B ซึ่งเป็นสุกรที่มีน้ำหนักหย่านมดี (หัวหมู) สามารถทำน้ำหนักลงขุนได้ถึง 29.72 และ 28.08 กก. ตามลำดับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เนื่องจากปกติแล้วลูกสุกรที่เลี้ยง 47 วัน จะมีน้ำหนักลงขุนเฉลี่ยเพียง 25 กก.

     ส่วนในกลุ่ม C มีการกินได้เฉลี่ย 500.43 กรัม/ตัว/วัน  อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 431.49 กรัม/ตัว/วัน และอัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.1598 และกลุ่ม D มีการกินได้เฉลี่ย 398.43 กรัมตัว/วัน   อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 348.38 กรัม/ตัว/วัน  และอัตราการแลกเนื้อ (FCR) 1.1448 จะเห็นว่าสุกรในกลุ่ม C และ D ซึ่งเป็นสุกรที่มีน้ำหนักหย่านมเฉลี่ยต่ำ (หางหมู) ยังสามารถทำน้ำหนักลงขุนเฉลี่ยได้ถึง 25.6 และ 20.31 กก. ตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่าส่วนหางหมูซึ่งปกติจะเป็นส่วนที่สูญเสียมากที่สุดในการเลี้ยงช่วงอนุบาล  แต่จากการทดลองนี้ไม่มี %เสียหายในส่วนของหางหมูเลย ทำให้ฟาร์มมีหมูลงขุนมากขึ้น เพิ่มกำไรให้ฟาร์มอย่างเกินคาด ยิ่งในสภาวะราคาสุกรสูงเช่นนี้ทุกฟาร์มต่างต้องการปริมาณสุกรลงขุนให้มากที่สุด เพราะนั้นหมายถึงกำไรที่จะได้รับย่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 

     พบว่าสุกรมีอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ทั้ง 4 กลุ่มเฉลี่ย อยู่ที่ 1.16 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม จากเดิมทางฟาร์มทำได้ประมาณ 1.5 ยิ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ย/ตัวลดลง ดูได้จากค่า FCG เฉลี่ยเพียง 25.07 บาท/กก.

 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ B-Soy Digest จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน

ที่มา : น.สพ.ฐิติพงษ์  ศรีสมวงษ์

         Techical Advisor (Nutrition Specialist)

         นิตยสาร  PIG AND PORK ปีที่ 6 ฉบับที่ 67/2554