เอ็นไซม์ ใน DS-1

คุณสมบัติของ Enzyme ช่วยการย่อยและใช้ประโยชน์สำหรับสัตว์ ( Enzyme รวม )


          นอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่ดูดซึมได้ง่ายในตัวเองอยู่แล้ว( ตามคุณสมบัติ ในข้อที่ผ่านมา )  DS-1 ยังมีส่วนประกอบที่เป็น Enzyme ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิต สามารถย่อยและดูดซึมวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มี DS-1 ผสมอยู่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่ง Enzyme หลักที่มีอยู่ใน DS-1 มีความพิเศษ คือ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ย่อย Substrate ที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ที่ใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะ  

 

                            ชนิด ของ Enzyme                   Activity ( U/ Kg )                 คุณสมบัติ

 

                          Protease                                            63,076,000                     ช่วยการย่อยโปรตีน

 

                          Xylanase                                        2,040,916,000                    ช่วยการย่อยไซแลน

 

                         Cellulase                                           894,580,000                    ช่วยการย่อยเยื่อใย

 

                         Amylase                                            679,212,000                    ช่วยการย่อยแป้ง

 

                         β-Glucanase                                    1,516,891,000                    ช่วยการย่อย เบต้า กลูแคน

 

                         Mannanase                                        831,269,000                    ช่วยการย่อย แมนแนน

 

                         Phytase                                               18,100,000                    ช่วยการย่อย ไฟเตส

 

การวัดประสิทธิภาพของ Enzyme

 

 ประสิทธิภาพของ Enzyme แต่ละชนิดของผู้ผลิตแต่ละรายนั้น สามารถพิสูจน์ ได้ จาก 2 ปัจจัยหลักคือ

 

      1.      ความจำเพาะต่อวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะใช้ย่อย

โครงสร้างของ เอ็นไซม์ แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันและมีความจำเพาะต่อการ ย่อยสลายพันธะ ของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป (  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ เรื่อง Enzyme )  ยกตัวอย่าง เช่น Enzyme Protease ก็มีความสามารถในการ ย่อยพันธะของ โปรตีน ในขณะที่ ไม่สามารถ ย่อยพันธะ ของ แป้งและน้ำตาล ได้เป็นต้น 

  

       2.      ปริมาณการเกิด “ค่าการทำงานของ Enzyme” ที่ เรียกว่า ค่า “ Enzyme Activity”  ในระบบย่อยและดูดซึมอาหารของสัตว์

อัตราการทำงานของ Enzyme ที่เรียกว่า Enzyme Activity นั้น จะถูกวัดเป็นหน่วย Unit ของ Activity ที่สภาวะใดสภาวะหนึ่ง ซึ่งการวัดและเปรียบเทียบค่า Enzyme Activity ของ Enzyme ที่ต่างชนิดกัน หรือ ตรวจวัดด้วยผู้ตรวจคนละคนกัน จะไม่สามารถนำค่ามาเปรียบเทียบเทียบกันได้เนื่องจากกระบวนการ คำนวณตัวเลขกลับเป็นค่า Unit ที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น การเปรียบเทียบค่า Enzyme Activity ของ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าการตรวจวัด Enzyme Activity ชนิดเดียวกันซึ่งถูกตรวจวัดด้วย ผู้ตรวจและวิธีการตรวจวัด เดียวกัน จึงจะสามารถเปรียบเทียบค่าความแตกต่างได้ อย่างชัดเจน

 

 

ประสิทธิภาพ Enzyme ของ DS-1

 

                        เมื่อนำ DS-1 มาทำการตรวจสอบค่า Enzyme Activity ณ สภาวะ ค่า pH ที่ 6.8 อุณหภูมิ 39.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นการจำลองสภาวะในส่วนลำไส้เล็กของสุกร ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด พร้อมๆกับ ผลิตภัณฑ์ Enzyme รวมที่ผลิตจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไปในประเทศไทย บริษัทหนึ่ง ( ราคาขายกิโลกรัมละ 200 ถึง 250 บาท)   

 

ตารางแสดงค่าการเปรียบเทียบ Enzyme Activity ( Unit / g )

 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใน DS-1 นั้น มี Enzyme ที่มีความจำเพาะต่อ สารอาหารหลากหลายชนิด ในระดับที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ Enzyme รวมที่มีการขายในท้องตลาดเสียอีก

 

 

หมายเหตุ : ค่า Enzyme Activity ข้างต้น ตรวจวัดและเปรียบเทียบค่า โดย ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551


 

ระดับและปริมาณ NSP ในธัญญพืชแต่ละชนิด          ธัญพืช แต่ละชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์นั้น มีโครงสร้าง จำพวก NSP ดังแสดงในตารางข้างต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ รำสกัด และ กากถั่วเหลือง  ดังนั้น การเติม เอ็นไซม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย สารจำพวก NSP ข้างต้นลงในอาหารสัตว์นั้น จะช่วยให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์ได้สูงขึ้น