คุณค่าทางอาหารของ DS-1

คุณสมบัติของ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สัตว์สามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

 

 

     คุณสมบัติข้อนี้มีความคล้ายคลึงกับ Soy protein concentrate หรือ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก ต่างๆ ที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด เพียงแต่ DS-1 ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยกว่าส่งผลให้ ระดับอนุภาคและการย่อยสลายของ DS-1 มีค่าสูงกว่า ถั่วหมักทั่วไปประมาณ 10 เท่า ( คิดจากค่า Enzyme Activity ที่เกิดขึ้น ) รวมทั้งปัญหาเรื่องคุณภาพที่ค่อนข้างแกว่งของ ผลิตภัณฑ์ถั่วหมักทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นจากการระบายความร้อนที่ไม่ดีและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น  จะไม่ปรากฏใน DS-1 เนื่องจากกระบวนการผลิตแบบ Totally Close System ของ DS-1 มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีระดับการป้องกันการปนเปื้อน( ระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์) และการระบายความร้อนที่ดี กว่าระบบการผลิตแบบเปิดของ โรงงานผลิตถั่วหมักในท้องตลาดเป็นอย่างมาก

ตารางเปรียบเทียบ ค่า การเกิดใน Enzyme สำหรับย่อยวัตถุดิบ ในระหว่างกระบวนการหมัก

 

โภชนะ  

                                                            โปรตีน               42 %

                                                            ไขมัน                  2 %

                                                            เยื่อใย                 5 % 

                                                            ความชื้น             10 %

                                                            GE(Kcal/kg)     5800   

                                                            ME(Kcal/kg)     4500

Amino Profile

 

                                                            Lysine                          2.60                  Threonine                  1.86

                                                            Cystine                         0.63                  Met+Cys                    1.23

                                                            Arginine                        3.20                  Methionine                 0.62

                                                            Isoleucine                     2.11                  Leucine                      3.27

                                                            Valine                          2.14                  Histidine                      1.03

                                                            Phenylalanine                2.01                  Asparagine                  4.69

                                                            Serine                          2.62                  Glutamine                   7.03

                                                            Proline                         2.11                 Alanine                        1.76

                                                            Tyrosine                       1.56                 Glycine                        1.84