• 18 March 2019 at 11:47
  • 1471
  • 0

การลงนามสัญญา MOU กับบริษัทมาสเตอร์เวทจำกัด

        เนื้อหา ในวันที่  23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท มาสเตอร์เวท จำกัด ในการลงนามเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า B-Soy Digest (บีซอยไดเจสท์) ของทางบริษัท โดยพิธีลงนามมีขึ้นที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานในพิธี